PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE PRO ČLENY CCS KLUBU

Pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže s názvem:

„Oslavte 25 let CCS a vyhrajte palivo za 25 000,- Kč!“

 

1.Pořadatel

Spotřebitelskou soutěž (dále též jen „soutěž“) pořádá společnost CCS Česká společnost pro platební karty, s. r. o., se sídlem Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8, IČ: 27916693. Pořadatel je i organizátorem soutěže.

2.Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 17. 6. 2016 do 31. 7. 2016 včetně, na území České republiky.

3.Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každý držitel některé z následující tankovací karty CCS – CCS Limit, CCS Business, CCS Limit+, UTA/CCS a Bonus Fleet.

4.Podmínky účasti v soutěži, pravidla a způsob výher

Účastníci mohou získat výhru následujícím způsobem: Registrací na stránkách www.ccs.cz a zaplacením alespoň daného objemu PHM kartou CCS u akceptačních míst v České republice alespoň jednou v měsíci červnu 2016 nebo červenci 2016 a uhodnutím průměrné ceny jednoho litru paliva diesel dne 1. 9. 2016. Průměrnou cenou paliva diesel se rozumí výstup ze systému pořadatele, který pořadatel vydává pro každý kalendářní den a je to průměrná cena jednoho litru paliva diesel vypočítaná z cen jednoho litru paliva diesel od všech akceptačních míst pořadatele v České republice za příslušný den. Cena je uvedena v Kč a zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Uživatel některé z karet CCS Limit, CCS Business, CCS Limit+, UTA/CCS a/nebo Bonus Fleet, který se zaregistruje na stránkách www.ccs.cz a splní podmínku zaplacení alespoň daného objemu PHM kartou CCS u akceptačních míst v České republice alespoň jednou v období měsíců červen 2016 až červenec 2016 a uhodne průměrnou cenu jednoho litru paliva diesel dne 1. 9. 2016 nebo bude nejblíže správné hodnotě, získá kartu CCS Bonus s finančním nábojem 25 000,- Kč. Uživatel karty s druhým nejbližším tipem získá kartu CCS Bonus+ s finančním nábojem 5 000,- Kč a uživatel karty, který se umístí na třetím místě získá kartu CCS Bonus+ s finančním nábojem 2 500,- Kč.

Zaplacení PHM kartou CCS  znamená, že účastník v období mezi 17. červnem a 31. červencem 2016 natankuje alespoň 50 l paliva u akceptačních míst pořadatele a zaplatí je kartou CCS. Každý účastník soutěže má právo pouze na jeden tip průměrné ceny jednoho litru paliva diesel dne 1. 9. 2016.

Tip se vkládá po registraci nebo po přihlášení se na stránkách http://www.ccs.cz/klub jako číslo s nejvýše dvěma desetinnými místy.

Průměrná cena paliva diesel ze dne 1.9.2016 bude publikována v měsíci září 2016 na stránkách www.ccs.cz.

V případě, že průměrnou cenu paliva diesel uhodnou nebo nejblíže budou dva a více účastníků, o pořadí rozhodne celkový objem natankovaného a některou z uvedených karet CCS uhrazeného paliva v měsících červnu a červenci 2016, a pokud by ani tento parametr nerozhodl, rozhodne dřívější datum a čas zaslání tipu.

 

5.Další podmínky

Výhra bude vítězi soutěže předána v sídle společnosti CCS, pokud se nedohodnou obě strany jinak.

Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele.

Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktních údajů, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost CCS Česká společnost pro platební karty, s. r. o., se sídlem Chlumčanského 497/5, 180 00  Praha 8, IČ: 27916693. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, Praha 2) na internetových stránkách www.ccs.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže a použití jeho fotografie pro marketingové účely CCS.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.ccs.cz.

Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na www.ccs.cz.

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

 

V Praze dne 16. 6. 2016